Najważniejsze sposoby łatwego czytania treści multimedialnych

W innych działaniach wykorzystuje się techniki plastyczne, pedagogikę zabawy, dramę, prezentacje multimedialne, taniec. Aby ożywić zainteresowanie dzieci tekstem wykorzystuje się ilustracje, historyjki obrazkowe, inscenizacje fragmentów bajek, zabawy z teatrem cieni, testy sprawdzające zapamiętaną treść. Dobieranie interesujących metod i form pracy umożliwia przede wszystkim wzajemny i pozytywny kontakt nauczyciela z uczniem, ułatwia zdobywanie wiedzy i doświadczeń o sobie samym, o środowisku społeczno—przyrodniczym oraz rozbudza zainteresowania i motywację do dalszej pracy.

Zajęcia mają ułatwić dzieciom pokonywanie trudności, własnych lęków, poznać prawdziwych przyjaciół czy okazywać szacunek innym.

Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach - JAK CZYTAĆ SZYBKO I SKUTECZNIE - 5 KROKÓW

Człowiek w czasie całego swojego życia musi dokonywać wyborów, kształtuje swój charakter i pokonuje przeszkody. Są to zadania bardzo trudne, dlatego należy już od najmłodszych lat zwracać dzieciom uwagę na wybory pożądanych postaw, a nie akceptowanie tych złych. System odpowiednich wartości powinien im pomóc w podejmowaniu decyzji, służyć niejako drogowskaz do wyboru odpowiedniego postępowania. Program będzie realizowany podczas lekcji bibliotecznych, będzie stanowił formę zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi.


 • 5 najlepszych śledzenia oprogramowania szpiegowska komórka.
 • Zdobądź małżonki WhatsApp Chat History.
 • Najlepsza aplikacja do śledzenia do szpiegowania wiadomości tekstowych na innym telefonie!
 • 4 patenty uczenia się na pamięć czegokolwiek.
 • "Rozwijanie przez czytanie" - program dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?

Realizacja programu odbywać się będzie w okresie od IV — IV r. Dokonując wyboru tekstów literackich chciałam, aby były one skierowane do dziecka dostosowane do jego wieku, możliwości i wrażliwości , sensowne uczące czegoś ważnego , promujące pozytywne wzorce postaw i zachowań oraz pozytywne nastawienie do siebie samego i innych ludzi. Układ treści programowych ma charakter otwarty, są jedynie propozycjami, które należałoby poszerzyć i modyfikować w miarę nabywania przez uczniów nowych wiadomości i umiejętności.

Cel główny: wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie poprzez ukazanie znaczenia wartości w życiu każdego człowieka. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. II Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

Ustawienia

Aby przekonać się, czy cele wychowawcze i edukacyjne zostały zrealizowane, a uczniowie opanowali wymagane umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W wyniku tego procesu otrzymamy niezbędne informacje do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu. Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, obserwacja zachowań oraz ich zaangażowanie będzie stanowić informację zwrotną dla nauczyciela.

Sparky Linux 6 Multimedia Edition 2020.12 - Polski Linuks dla twórców treści - Debian 11 Buls Eye

Wiadomym jest, że łączenie nauki czy pracy z przyjemnością podnosi jej wydajność, pozytywnie wpływa na efekt końcowy i jego trwałość. Skoro więc czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogaci język, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje rozwój, to warto podjąć się działań sprawiających, by stało się ono dla dzieci prawdziwą przyjemnością. Tematyka zajęć miała przybliżyć uczniom wartości uniwersalne, jakimi powinniśmy kierować się w życiu, aby mogli w ten sposób przygotować się do dokonywania właściwych wyborów życiowych. Głównym celem było zwrócenie uwagi na właściwe postawy człowieka, wypracowanie dobrych nawyków, a nie akceptowanie tych złych.

Program był wykorzystany przeze mnie podczas zajęć, aby wspomóc uczniów w postrzeganiu wartości jako drogowskazów prowadzących do pełnego rozwoju. Dlatego ważna była refleksja i dojście do wniosków, że kierowanie się w życiu wartościami nie zawsze jest łatwe, ale prowadzi do dobrego i mądrego życia. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:. Musisz się zalogować , aby móc dodać komentarz. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website.

These cookies do not store any personal information. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Powyższe cele będą realizowane poprzez: wspólne czytanie treści utworów; czytanie tekstów przez innych uczniów młodszym kolegom; zabawy ruchowe i muzyczne; ilustrowanie przeczytanych utworów; wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik; udział w konkursach związanych z książką; korzystanie z zasobów biblioteki; prowadzenie zajęć i lekcji bibliotecznych.

METODY I FORMY PRACY Podczas realizacji programu stosowano następujące metody i formy pracy: Metody pracy: słowne: głośne czytanie, rozmowa kierowana, słuchanie utworów literackich, objaśnienie, opis, pogadanka, instrukcje słowne; oglądowe: obserwacja, pokaz; praktyczne: metoda zadań usprawniających, metoda kierowania własną aktywnością, metody oparte na naśladownictwie, metody warsztatowe techniki dramowe, rebusy, krzyżówki, inscenizacje, zabawy edukacyjne ; elementy metody baśniowych spotkań; elementy biblioterapii.

Formy pracy: praca indywidualna; praca w grupach; praca zbiorowa.

Czytanie utworów literackich. Uczeń: 7 opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność; 8 określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich; 9 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z podstawowymi społecznymi, narodowymi, religijnymi i etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji; 11 wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy; 12 określa tematykę oraz problematykę utworu; 16 określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi; 19 wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach; 20 wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.

Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 11 odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia; 12 dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny np. II Kształcenie językowe. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 1 rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach. III Tworzenie wypowiedzi.

Co i jak czytać?

Mówienie i pisanie. Uczeń: 3 formułuje pytania do tekstu; 5 opowiada o przeczytanym tekście; 7 tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. IV Samokształcenie. Uczeń: 1 doskonali ciche i głośne czytanie; 2 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 4 zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych; 6 rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. Ja — w rozmowie: 1 przyswajanie języka i doskonalenie rozwoju mowy; 5 uczenie się i doskonalenie wyrażania własnego zdania; 6 wdrażanie do stosowania form grzecznościowych i komplementów w życiu codziennym.

Ja w świecie kultury i rozrywki: 4 uczenie się tworzenia własnych prac artystycznych. Mój czas wolny: 2 uczenie się, co można robić w swoim czasie wolnym; 3 uczenie się dokonywania wyboru sposobu spędzania czasu wolnego.

Cel scenariusza testowego

Będę dorosły: 8 uczenie się bycia asertywnym; 9 uczenie się dbania o siebie i pomagania innym. III To, co mi pomaga. Działania nauczycieli i specjalistów wspierające ucznia w zakresie: 1 rozwijania komunikacji; 2 rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi; 3 doskonalenie motoryki małej; 4 doskonalenie motoryki dużej; 5 doskonalenia przetwarzania zmysłowego; 6 rozwijania samodzielności; 7 usprawniania procesów poznawczych; 8 rozbudzania i podtrzymywania motywacji do różnych działań; 9 rozwijania i podtrzymywania zainteresowań; 10 rozwijania i doskonalenia technik szkolnych czytania, pisania, liczenia.

Po każdym filmie poproś poszczególne grupy o przedyskutowanie dobrych i złych stron prezentacji, przeznaczając na każdą z wewnętrznych dyskusji nie więcej niż 5 minut. Zwróć szczególną uwagę uczestniczek i uczestników na fakt, że celem ćwiczenia nie jest ocena treści poszczególnych prezentacji, a sposobu ich przeprowadzenia oraz przygotowania samej prezentacji. Poproś grupy o zaprezentowanie wyników pracy. Pozostałe zespoły zachęć do wygłaszania opinii i komentarzy. Zajęcia mogą zostać rozbudowane w punkcie 1 — poproś poszczególne grupy o wskazanie w 3—4 punktach, co należy zmienić, aby uczynić poszczególne oglądane prezentacje ciekawszymi dla odbiorców.

Powiązane lekcje

Zobacz cały słowniczek. Dowiedz się więcej. Lekcja: Sztuka prezentacji Wiedza w pigułce Pomysł na lekcję Materiały Zadania sprawdzające Słowniczek Czytelnia wróć do spisu treści Wiedza w pigułce? Z tego powodu slajd powinien: Nie zawierać zbyt dużo tekstu — kilka krótkich punktów obejmujących jedno lub dwa zdania. Słuchacze muszą zdążyć je przeczytać, jednocześnie słuchając tego, co mówisz. Daj im na to odpowiednio dużo czasu i postaraj się o jak największą skrótowość tekstu.

Być czytelny — zastosuj klasyczny krój czcionki, ciemne litery na jasnym tle. Nie przesadzaj z kolorami i animacjami — niech graficzna forma slajdów nie odciąga uwagi od treści. Przykuwać uwagę. Zastosuj ale z umiarem! Posiadać schematy graficzne, jeśli dobrze oddają one treść. Wykresy, tabele i mapy myśli pomagają w obrazowym ujęciu informacji. Cele operacyjne Uczestniczki i uczestnicy zajęć: znają zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych; wiedzą, jakich zachowań należy unikać w czasie prowadzenia prezentacji za pomocą programów służących do przygotowywania pokazów multimedialnych; pamiętają, że sam początek pokazu to najistotniejszy moment służący pozyskaniu uwagi publiczności i wyrobieniu sobie zdania na nasz temat; rozumieją, że to nie kolorowe slajdy czy multimedia decydują o atrakcyjności prezentacji, ale odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie całego wystąpienia; potrafią uczyć się na przykładach i wyciągać z nich wnioski dla własnych przyszłych projektów.

Przebieg zajęć 1. Odpowiedzi zapisuj na tablicy w formie listy dobrych i złych praktyk. Jako pytania pomocnicze rozważ: w odniesieniu do samej prezentacji Czy poszczególne prezentacje przedstawiały jakąś opowieść, czy miały określoną strukturę? Co się dzieje, kiedy na slajdzie jest za dużo tekstu naraz? Czy tekst na slajdzie powinien być taki sam jak tekst mówiony?


 1. Potajemnie, aby śledzić iPhonea UK.
 2. Tracker GPS Lokalizacja telefonu komórkowego 3 0 Android.
 3. Jak konwertować i czytać własne e-booki?;
 4. Lepszy sposób na monitorowanie Facebooka w Mobile.
 5. Łatwy sposób na szpieg na iPhone X z Android.
 6. Czy osoba prezentująca powinna czytać to, co wszyscy mogą zobaczyć na slajdzie? Czy lepiej widoczne są białe litery na ciemnym tle, czy odwrotnie? Jaką funkcję powinny pełnić ilustracje? Czy zaciekawiłaby nas prezentacja z samym tylko tekstem?